logotipo (4K)

Katas Shito Ryu

ANKO ITOSU (1830-1915)

 • Heian Shodan
 • Heian Nidan
 • Heina Sandan
 • Heian Yondan
 • Heian Godan
 • Naifanchin Shodan
 • Naifanchin Nidan
 • Naifanchin Sandan
 • Bassai-Dai
 • Bassai-Sho
 • Koshokun-Dai
 • Shiho-Koshokun
 • Koshokun-Sho
 • Rohai Shodan
 • Rohai Nidan
 • Rohai Sandan
 • Jion
 • Jiin
 • Jitte
 • Wanshu
 • Chinto
 • Gojushiho
 • Chinte

  SOKON MATSUMURA (1796-1889)

 • Matsumura Rohai
 • Matsumura Seisan
 • Matsumura Bassai
 • KANRYO HIGAONNA (1845-1916)

 • Sanchin
 • Seisan
 • Shisochin
 • Sanseiru
 • Tensho
 • Saifa
 • Seienchin
 • Seipai
 • Kururunfa
 • WU XIANGUI (GOKENKI, 1886-1940)

 • Happoren
 • Hakucho
 • Nipaipo
 • Hakkaku (Hakutsuru)
 • KENWA MABUNI (1889-1952)

 • Juni no Kata
 • Hiji-ate
 • Shinsei
 • Shimpa
 • Juroku
 • Myojo
 • Aoyagui
 • Annanko
 • Matsukaze
 • Seisho Aragaki

 • Niseishi
 • Sochin
 • Unshu
 • Tomari no bassai
 • Chatan Yara

 • Kushanku
 • Diseñado por: Franklin García.